דף ראשי
ממיר הכסף
הורדות
המדריך
על האתר
?מי אנחנו
קצת עלינו
מייסדי האתר

מטרת האתר
למה הוקם האתר
מה הוא שונה
?מכל השאר

תקנון השימוש
חובה לעיין בו לפני
כל שימוש או פעולה
באתר

:תקנון השימוש באתר / תנאי השימוש באתר


-1-
מבוא

-1.1-
המבוא להסכם זה מהווה חלק
.בלתי נפרד ממנו ומחייב כיתר תנאיו

-1.2-
כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד
.ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן

-1.3-
גולש/ת יקר/ה, אנו מודים לך על כי
"בחרת להיכנס לאתר "נטקש
בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי
.ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית


-2-
כללי

-2.1-
האתר הינו אדם ו/או גוף ו/או החברה ו/או
מי מהם ו/או מטעמם המפעיל את האתר
."כל אחד מאלה ייקרא להלן - "האתר

-2.2-
השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש / הגולש, כי קרא את
כל האמור ב"תקנון השימוש באתר" והסכים לכל האמור בו
.טרם החל לגלוש באחד העמודים השונים באתר

-2.3-
המשתמש / הגולש מצהיר כי בכל מקרה כלשהו
לא יהיה רשאי להעלות כל טענה ביחס לכל תנאי בתקנון
."או "בתקנון השימוש באתר

-2.4-
אין להעתיק, לצלם, לשכפל, או להעביר ברשת האינטרנט
או מחוצה לה את המידע, התמונות, התוכנות, והקישורים
.הנמצאים באתר זה בלא לקבל אישור בכתב מבעל האתר

-2.5-
הגולש / המשתמש באתר מסכים לכל ביצוע עסקה עם האתר
בכל אמצעי התשלום והתנאים שנקבעו
לפני ביצוע העסקה, אם בוצעה כזו ואין הוא רשאי להתחרט
.או להעלות כל טענה ביחס לעסקה

-2.6-
הגולש / המשתמש באתר מצהיר הזאת כי ידוע לו כי האתר משמש
ככלי עזר ולימוד בלבד ואינו אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש
.עקב השימוש בו

-2.7-
הגולש / המשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל
על מנת שהמידע בו יהיה מדויק ככל שינתן, ייתכן
ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע באתר ו/או
.בדרך העברתו לגולש / למשתמש

-2.8-
האתר לא יהיה אחראי על כל תוכן המפורסם בו
ו/או בתוכנות ו/או בקישורים
.הקיימים בו המובילים לאתרים אחרים

-2.9-
האתר אינו אחראי בשום אופן ישיר או עקיף
על כל נזק שיגרם למחשב הגולש עקב השימו בו
.או הורדת התוכנות המצויות בו

-2.10-
האתר אינו אחראי בשום אופן ישיר או עקיף
על כל נזק שיגרם לגולש עקב המידע
.המובא באתר

-2.11-
המידע באתר אינו בא ללמד או להכתיב מידע והוא מובא
.כהמלצות בלבד ואין לראות בו מידע מדויק

-2.12-
הגולש / המשתמש באתר מצהיר בזאת כי קרא את כל
סעיפי התקנון ו/או "תקנון השימוש באתר" והוא
.מסכים לכל התנאים המופיעים בו


-3-
"שירות "ממיר הכסף

-3.1-
הגולש / המשתמש באתר בשירות
ממיר הכסף" מצהיר בזאת כי"
לא יוכל לבוא בטענות כלשהם לאתר
"בשום נושא שהוא הקשור לשירות "ממיר הכסף

-3.2-
הגולש / המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך
"שהאתר ראשי להשהות את שירות "ממיר הכסף
.באופן זמני או לבטלו באופן קבוע בכל שלב

-3.3-
הגולש / המשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל
על מנת שהשירות בממיר הכסף יהיה אמין ויעיל ככל שינתן, ייתכן
ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בביצוע העברת הכסף למשתמש
והוא לא יהיה רשאי לבוא בטענות כלשהם
לאתר לגבי לחהחזר כספו ו/או קבלת פיצוי כזה או אחר
.ו/או כל טענה שהיא

-3.4-
לגולש / למשתמש באתר ו / או בשירות ממיר הכסף
לא תיהיה זכות בשום שלב לבוא בטענות לחברה
.המפעילה את שירות הסליקה בחיוב הטלפוני

-3.5-
הגולש / המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך
"שהאתר ראשי לשנות כרצונו את מחירי "ממיר הכסף
.ולקבוע תעריפים חדשים בכל שלב

-3.6-
הגולש / המשתמש מצהיר כי גילו מעל ל18 שנים
וכי הוא בעל הטלפון / הפלאפון אשר
.בו הוא משתמש לחיוב

-3.7-
הגולש / המשתמש מצהיר כי הוא מבין
שכספו אמור להגיע לחשבון שלו באופן מיידי
אך במקרים של עומס במערכת
הסכום יכנס לא יאוחר מ-48 שעות
.מרגע החיוב הטלפוני
.ובכפוף לסעיף 3.3

דף ראשי | ממיר הכסף | הורדות | המדריך | על האתר | תקנון שימוש באתר
NetCash.co.il © כל הזכויות שמורות